Zásady zpracování osobních údajů

ochrana osobních údajů

Vážení zákazníci a návštěvníci našich webových stránek,
děkujeme za Váš zájem o naše produkty a služby.

Vážíme si důvěry, se kterou nám své osobní údaje poskytujete, a opečováváme je podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, i podle Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále dle anglické zkratky GDPR), které vstupuje v účinnost 25.5.2018.

Seznamte se, prosím, se zásadami jejich zpracování a právy, které máte (jakožto subjekty údajů) v souvislosti s GDPR. Najdete zde informace týkající se jak ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek: www.jiskracz.cz, tak ochrany osobních údajů poskytnutých společnosti JISKRA CZ s.r.o. přímo zákazníky či zájemci o naše služby a produkty, a to jakoukoliv cestou (osobně, telefonicky, elektronickou poštou, písemně apod.).

Správce osobních údajů

Provozovatelem výše uvedených webových stránek, případně dalších dceřiných stránek (např. www.xyloba.cz) a e-shopů, seminářů a dalších živých akcí nebo konzultací je:

Společnost JISKRA CZ s.r.o.
IČ: 059 65 161, se sídlem Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 272008, zastpoupená jednatelkou firmy Ing.Mgr. Zuzanou Pelcovou
(dále jen „Správce“)

kontaktní osoba: Ing.Mgr. Zuzana Pelcová
korespondenční adresa: Vysoká 34, 466 02 Jablonec nad Nisou
kontaktní telefon: +420 775 987 967
kontaktní email: zuzka@jiskracz.cz

Bezpečnost

Společnost JISKRA CZ s.r.o. přijímá technická a organizační bezpečnostní opatření, aby chránila vaše osobní údaje, které zpracovává, proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Naše bezpečnostní opatření se s vývojem technologií neustále zlepšují.

Právo na informace

Na požádání Vám podle možnosti obratem a písemně (elektronickou formou) oznámíme, zda a jaké osobní údaje máme o Vás zaznamenány. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme.

Pokud máte otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete je směřovat na zuzka@jiskracz.cz. Jsme Vám k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že: budeme zpracovávat Vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožníme Vám a budeme Vás podporovat v uplatňování a plnění Vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Zásady ochrany údajů

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělena poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, ze které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace nebo na realizaci smlouvy.

Zdroje osobních údajů

– přímo od subjektů údajů (registrace a nákupy, e-maily, telefon, chat, webové stránky, kontaktní formulář na webu, sociální sítě, vizitky aj.),
– distributor,
– veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.).

Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
– adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace),
– popisné údaje (např. bankovní spojení),
– další údaje nezbytné pro plnění smlouvy,
– údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení aj.).

Kategorie subjektů údajů
– zákazník správce,
– distributor správce,
– zaměstnanec správce,
– dopravce,
– dodavatel služby,
– jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci,
– uchazeč o zaměstnání.

Kategorie příjemců osobních údajů
– zpracovatel,
– státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy,
– zákazníci (klienti) správce,
– zaměstnanci a členové správce,
– dodavatelé služeb,
– jiné osoby, které jsou ve smluvním vztahu ke správci,
– uchazeči o zaměstnání,
– smluvní partneři zajišťující výběrová řízení na volná pracovní místa,
– finanční ústavy,
– příp. další příjemci – dle souhlasu uděleného ze strany subjektu údajů (např. předání osob. údajů do zahraničí – státy EU).

Použití a postoupení osobních údajů

Vložením osobních údajů na našich stránkách souhlasíte se zasíláním obchodních informací. Používáme Vaše osobní údaje pro účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu a pro marketingové účely vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný.

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Naši spolupracovníci jsou smluvně vázáni slibem mlčenlivosti.

Možnost odhlášení

Pracujeme jen s údaji a kontakty, které nám daly souhlas. Chceme vaše údaje použít k tomu, abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Kdykoli mi můžete oznámit, abych tyto údaje upravila či zcela smazala. V případě emailové komunikace se z odběru zpráv můžete kdykoliv odhlásit pomocí odkazu „odhlásit“ uvedeného v patičce každého emailu.

Cookies

Používáme cookies k tomu, abychom mohli sledovat preference návštěvníků a mohli podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače naše stránky navštívili. Identifikuje se pouze cookie na vašem počítači.

Používání cookies můžete deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči.

Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • plnění smlouvy (prodej produktů, poskytování služeb) - vaše osobní údaje v rozsahu:

  • jméno, příjmení, titul / název společnosti,

  • adresa,

  • telefon,

  • emailová adresa,

  • IČ,

  • DIČ,

  • bankovní spojení,

  • historie a výše objednávek,

  • fotografie (pouze po předchozím výslovném souhlasu)

nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. organizace semináře, dodávka zboží aj.), kterou jsme se zákazníkem či distributorem uzavřeli, • jednání o smluvním vztahu

  • jméno, příjmení / název společnosti,

  • adresa,

  • telefon,

  • emailová adresa,

  • IČ,

  • DIČ,

  • bankovní spojení,

  • historie a výše objednávek,

nezbytně potřebujeme k jednáním o smluvním vztahu (např. budoucí dodávka zboží aj.) se zákazníkem či distributorem, • vedení účetnictví - vaše osobní údaje / fakturační údaje:

  • jméno / název společnosti,

  • adresa,

  • IČ,

  • DIČ,

  • bankovní spojení

nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů,

 

 • marketing – zasílání newsletterů - vaše osobní údaje:

  • e-mail,

  • jméno,

  • pohlaví,

  • na co klikáte v e-mailu,

  • kdy je nejčastěji otevíráte

využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Tyto Vám zasíláme jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od jeho udělení. Váš souhlas můžete kdykoli okamžitě odvolat použitím odhlašovacího odkazu v patičce každého zaslaného e-mailu.

 • pokročilý marketing na základě souhlasu – pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli okamžitě odvolat prostřednictvím mých kontaktních údajů.

 • fotografická dokumentace – živé akce – vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo není v konkrétních případech uvedeno jinak.

 

 • dalšími účely mohou být:

  • ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce),

  • archivační povinnost na základě zákona,

  • výběrová řízení na volná pracovní místa,

  • plnění zákonných povinností ze strany správce,

  • ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů

  • zajišťování podpory prodeje zboží včetně marketingových způsobů,

  • ochrana majetku, bezpečnost a ochrany zdraví při práci, požární ochrana

  • nabízení obchodu nebo služeb,

  • vytváření interních databází, analýz, prognóz a statistik

    

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají na základě zpracovatelské smlouvy (tzn. s garancemi organizačně-technického zabezpečení těchto dat s vymezením účelu zpracování, přičemž zpracovatelé nesmí použít údaje k jiným účelům) přístup naši spolupracovníci: externí účetní pracovník, externí dopravce, a externí pracovník ICT řešení, fotograf, platformy Facebook, Google, MailChimp a Shoptet. Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování.

 

Předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím

Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím. Veškeré zpracování osobních údajů je a bude prováděno na území EU.

 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: zuzka@jiskracz.cz. Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a jaký je účel tohoto zpracování. Pokud shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování

Pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, můžete využít právo na omezení zpracování.

Pokud se domníváte, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování, můžete omezit rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení, ale stále zpracováváme vaše osobní údaje pro účely organizace semináře.)

Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. K tomu potřebujeme 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Pokud si to budete přát, vymažeme veškeré vaše osobní údaje z našeho systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností (např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem). V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat elektronickou poštou.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

 

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme, ať už jste náš zákazník, nebo zákazníkem ještě nejste, pouze na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v patičce každého zaslaného e-mailu.

 

Toto znění je účinné od 21.5.2018